БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВОИзашао је само један број. Један од примерака налази се у Библиотеци Руске колоније. „У Туђини“ («На чужой стороне») излазио је у Берлину и Прагу од 1923. до 1925. године. Часопис је овде заступљен с 11 бројева. „Наша реч“ («Родное Слово») илустровани недељник културно-просветитељског карактера, сачувани су бројеви за 1927. годину.
    „Историчар и савременик“ («Историк и современник») је историјско-књижевни зборник. У Библиотеци Руске колоније налазе се три броја: 2 и 3 из 1922. године и бр. 5 из 1924. Заступљен је и зборник филозофско-политичког садржаја либералног опредељења руске емиграције „Промена правца“ («Смена вех»), објављен је у Прагу 1921. године.4 „Руски економски зборник“ («Русский экономический сборник»), сачуван је 11 број из 1927. године. Један примерак из 1920. године трећег броја монархистичког часописа „Зрак светлости“ («Луч света»). „Прозор“ («Окно») je књижевно уметнички алманах који је у Паризу 1923. године покренуо Михаил Осипович Цетлин са супругом Маријом Тумаркином, сачуван је други број овог вредног алманаха. „Њива“, популарни руски недељник који је 48 година излазио у Петербургу, од 1869. до септембра 1918. године.5 У Библиотеци Руске колоније чувају се бројеви за 1900. годину.
    Од периодике објављене у Београду, у Библиотеци Руске колоније заступљен је историјски зборник „Чугујевци“ («Чугуевцы») Удружења јункера Чугујевског војног училишта, уредник А. А. Зибин. Свеска 1, 1936, Београд. Свеска 2, 1939, Београд – Нови Сад. Сачуван је и један примерак часописа који је у Београду издавао Руски научни институт, „Записи Руског научног института у Београду“ («Записки Русскаго научнаго института в Белграде»), број 8, из 1933. године. У периоду у којем је часопис излазио, од 1930. до 1941. године, изашло је 17 бројева. „Војни зборник“ орган „Друштва пријатеља војних знања“ у Београду, уредник пуковник М. В. Пронин, излазио је у периоду од 1921. до 1941. Изашло је 11 бројева. У Библиотеци Руске колоније сачуван је број 6 овог зборника из 1923. године. Зборник „Југославија. Историја. Политика. Култура.“ («Югославия. История. Политика. Культура») намењен Русима у Србији, излазио је на руском језику, сачуван је број 1 из 1930. године. Сачуван је и један примерак зборника „Руска култура“ («Русская культура». Сборник статей. Издание объединения русских организаций «Дня русской культуры». 1925. Белград).
    У Градској библиотеци Панчево сачуван је оригинални каталог књига Библиотеке руске колоније у две свеске. Једна од свезака потписана је октобра 1940. године, друга је непотписана. На основу каталога дознајемо да је библиотека имала два одељења, Опште и Одељење класика са школским одељењем. У каталогу су поред имена аутора књига наведени наслови и редни бројеви у библиотеци.
    Захваљујући нашим сарадницама Анђелки Миросављев из Вршца и Весни Кутрички из Беле Цркве, комплетирали смо податке о руским емигрантским библиотекама у Јужнобанатском округу. Њих чине, већ поменута Библиотека руске колоније у Панчеву, Библиотека Друштва руских официра – Вршачко одељење и књиге руске емиграције у Белој Цркви које се налазе у Градској библиотеци, Гимназији и Историјском архиву и припадале су Руском кадетском корпусу у Белој Цркви.
    Одсек Савеза руских официра у Вршцу основао је библиотеку која има све карактеристике других емигрантских библиотека које су руски емигранти формирали у Краљевини, тамо где су постојале колоније. Данас се ова Библиотека налази у Градској библиотеци Вршац, води се као Библиотека Друштва руских официра – Вршачко одељење. У своме фонду има 1.019 књига, од њих са печатом Друштва руских официра – Вршачко одељење 855, са печатом других руских колонија 83, часописа 36 и без печата 36 књига.  [Даље...]

4    http://ru.wikipedia.org/wiki/ (преузето 25.4.2011).
5    http://encspb.ru/article.php?kod=2804027771 (преузето 26. 4. 2011).Сохранился и первый номер журнала «Война и мир» из 1922 года. Русские эмигранты в Китае в начале ХХ века, в городе Харбин, стали издавать журнал «Вестник Манчжурии». В Библиотеке панчевской русской колонии сохранился один экземпляр из 1925 года. Журнал «Софија» 1923 года в Берлине под редакцией Бердяева. Вышел только один номер, а один экземпляр хранится у нас в Панчево. ''На чужой стороне'' выходил в Берлине и Праге с 1923 по 1925 год. В Библиотеке Русской колонии находится 11 номеров. «Родное Слово» - это иллюстрированный еженедельный журнал, имеющий культурный и просветительный характер. Сохранились номера за 1927 год.
    «Историк и современник» является историческо-литературным сборником. В Библиотеке Русской колонии сохранились три номера - №№ 2 и 3 из 1922 года и № 5 из 1924 года. Сборник философского и политического содержания, либерального определения русской эмиграции «Смена вех», который вышел в Праге в 1921 году, «Русский экономический сборник» регулярно выходил в издании Экономического кабинета профессора С. Н. Прокопович - сохранился только 11-ый номер из 1927 года. Один экземпляр из 1920 года 3-го номера монархистского журнала «Луч света». «Окно» - литературно-художественный альманах, который в Париже 1923 года начал издавать Михаил Осипович Цетлин вместе со своей супругой Марией Тумаркиной. Сохранился второй номер этого драгоценного альманаха. «Нива» - популярный русский еженедельный журнал, выходил в Петербурге в течение 48 лет - с 1869 по сентябрь 1918 года. У нас сохранились номера за 1900 год.
    Из изданий, опубликованных в Белграде, в Библиотеке русской колонии сохранился историческо-бытовой сборник «Чугуевцы», Объединения юнкеров Чугуевского военного училища под редакцией А. А. Зыбина. Выпуск 1-й 1936, Белград. Выпуск № 2 1939 Белград – Нови Сад. Сохранился и один экземпляр журнала Русского научного института «Записки русскаго научнаго института в Белграде», впуск 8, из 1933 года. В период с 1930 по 1941 год вышло всего 17 номеров. «Военный сборник» «Общества ревнителей военных знаний» в Белграде под редакцией полковника М. В. Пронина выходил в Белграде с 1921 по 1941 год. Вышло всего 11 номеров. В Библиотеке Русской колонии сохранился 6-ой номер этого сборника из 1923 года. Сборник, предназначенный для русских в Сербии - «Югославия. История. Политика. Культура»'' выходил на русском языке. Номер 1 из 1930 года, тоже сохранился у нас. Сохранился и один экземпляр сборника «Русская культура» («Русская культура». Сборник статей. Издание объединения русских организаций 1925. Белград).
    В Городской библиотеке в г. Панчево в двух томах сохранился подлинный каталог книг Библиотеки русской колонии. Один из томов датирован октябрем 1940 года, другой без указания даты. На основании этого можно прийти к выводу, что в библиотеке имелись два отделения - Общее и Отделение классиков (вместе со школьным). В каталоге указаны авторы, названия книг и числа по порядку их учета в библиотеке.
    Благодаря нашим сотрудникам Анджелке Миросавлев из Врашаца и Весне Кутрички из Белой Церкви нам удалось систематизировать данные о русских эмигрантских библиотеках в Южнобанатском округе. Это, упомянутая уже Библиотека русской колонии в Панчево, потом Библиотека Общества русских офицеров - Отдел в Вршаце, а также книги русской эмиграции в Белой Церкви, которые размещены в Городской библиотеке, в Гимназии и в Историческом архиве. Первоначально эти книги принадлежали Русскому Кадетскому корпусу в Белой Церкви.
    Отделом Союза русских офицеров в Вршаце была учреждена библиотека, которая имела все характеристики других эмигрантских библиотек в Королевстве СХС, везде, где находились русские колонии. Ныне эта библиотека помещается в Городской библиотеке города Вршац под названием Библиотека «Общества русских офицеров - Вршацское отделение».  [Даље...]
ПЕЧАТИ

Печати

БРК @ 2021