БИБЛИОТЕКА РУСКЕ КОЛОНИЈЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПАНЧЕВОКњиге су написане на руском језику, старом ортографијом, штампане између два светска рата у Берлину, Прагу, Паризу, Риги. Библиотека у свом фонду има и књиге штампане у Краљевини Југославији, Београду, Новом Саду итд. Од издања Руског културног одбора Библиотека Друштва руских официра у своме фонду има књиге из све три едиције, Руска библиотека, Дечја библиотека и Библиотека за младеж, затим дела савремених руских писаца с почетка XX века, дела руских класика штампана у емиграцији између два рата и мемоарску литературу руске емиграције.
    Неке од књига, око 200, штампане су пре револуције у Москви, Санкт Петербургу, Кијеву, Ростову на Дону итд.6
    Од издања Руског научног института, периодичну публикацију „Записи Руског научног института“, у Библиотеци Друштва руских официра сачувани су бројеви 1, 3 , 5, 7, 9, 11, 13 и 14. Овој библиотеци припадају и илустровани недељници који су излазили у Риги: „За вас“ и „Нова недеља“. Сачувано је је 15 бројева „Нове недеље“ из 1926. године, док бројеви часописа „За вас“ комплетни су за 1936, 1937. и 1939. За 1938. годину само бројеви од септембра до децембра, а за 1940. од јануара до августа.7
    Библиотека Друштва руских официра – Вршачко одељење каталошки је обрађена у лисном и електронском каталогу.
    Веома исцрпне податке о руским књигама које су припадале руској емиграцији у Белој Цркви дала је Весна Кутрички. Из њеног истраживања дознајемо да су те руске књиге данас смештене у три институције: Градској библиотеци, Гимназији и Историјском архиву.
    У Градској библиотеци налазе се и 84 руске књиге са печатом Руског кадетског корпуса, написане старом ортографијом, из разних области знања. Већина књига штампана је између два светска рата у поменутим штампаријама, Берлину, Прагу, Паризу, Риги, нешто у Краљевини Југославији.
    Од руских периодичних издања у Градској библиотеци у Белој Цркви заступљена су три часописа: „Савремени записи“ («Современные записки») од 5. октобра 1921. године, „Руска мисао“ («Русская мысль») из марта 1922. године и „Руска школа у иностранству“ («Русская школа за рубежом») од 1923. до 1929. године, укупно 19 свезака. Часописи „Руска мисао“ («Русская мысль») и „Руска школа у иностранству“ («Русская школа за рубежом») излазили су у Прагу, а „Савремени записи“ («Современные записки») у Паризу.
    У гимназији „Јован Цвијић“ у Белој Цркви налази се највећи део фонда Руског кадетског корпуса, око 700 књига. Књиге су написане старом ортографијом, штампане су између два рата у већ поменутим европским градовима, док је нешто књига штампано у Русији. Најстарија из те групе је књига из 1858. године „Зборник дела Руских писаца“ («Собрние сочинений Русских писателей») Д. И. Фонвизина.
    У Историјском архиву у Белој Цркви, се налази Азбучник првог кадетског корпуса „Константин Константинович“ од 1920. до 1944. године, Главни протокол испита зрелости Руског девојачког института у Белој Цркви од 1932. до 1941. године и Главни протокол испита зрелости Маријинског дамског института у Белој Цркви од 1929. до 1932. године. У Азбучнику су руком написана имена полазника Првог кадетског корпуса а у Протоколу испита зрелости Руског девојачког института имена са испита зрелости, са предметом и оценом, као и мишљење о томе ко је способан за даље школовање а ко не.
Подаци о броју књига у руским колонијама у Краљевини Југославији нису у потпуности истражени. У Јужнобанатском округу (Панчево, Вршац и Бела Црква), у библиотекама које су припадале руској емиграцији између два светска рата пронађено је око 3.000 руских књига.  [Даље...]

6    Анђелка Миросављев, „Библиотека Друштва руских официра'', Библиотечки билтен бр. 78 (2002) : 29.
7    Анђелка Миросављев, Стара руска периодика, Библиотечки билтен бр. 11-12 (2002) : 11.В фонде библиотеки насчитывается 1019 книг, причем с оттиском печати «Общества русских офицеров - Вршацское отделение» - 855 экземпляров, а с оттиском печати других русских колоний – 83 наименования. Сохранилось 36 выпусков периодики, и без оттиска печати - 36 книг. Написаны они на русском языке старой орфографией, и были напечатаны в период между двумя войнами в Берлине, в Праге, в Париже, в Риге. В фонде библиотеки имеются и книги, напечатанные в Королевстве Югославия, в городах Белград, Нови Сад и т. д. Из изданий Русского культурного комитета в Библиотеке Общества русских офицеров имеются книги всех трех серий: Русская библиотека, Детская библиотека и Библиотека для молодежи, потом произведения современных русских писателей начала XX века, произведения русских классиков, вышедшие в эмиграции в период между двумя мировыми войнами, а также мемуары русской эмиграции.
    Некоторые из книг, примерно 200 экземпляров, были напечатаны еще до революции в Москве, в Санкт Петербурге, в Киеве, в Ростове на Дону,...2
    Из изданий Русского научного института, периодическая публикация Записи Русского научного института, в библиотеке Общество русских офицеров, сохранились номера 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 14. В составе данной библиотеки находятся и иллюстрированные еженедельные журналы, которые выходили в Риге Для вас и Новая неделя. Новая неделя сохранилась в количестве 15 номеров из 1926 года, а журнал Для вас имеется в полном наборе за 1936, 1937 и 1939 гг. За 1938 год сохранились только номера с сентябрь по декабрь, а за 1940 год - с января по август.3
    Библиотека Общества русских офицеров - Вршацское отделение уже каталогизирована, в том числе и в электронной виде.
    Книги, которые принадлежали русской эмиграции в городе Белая Церковь, находятся в трех учреждениях: в Городской библиотеке, в Гимназии и в Историческом архиве.
    Детальные сведения о русских книгах, принадлежавших русской эмиграции в г. Белая Церковь, систематизированы Весной Кутрички. Благодаря этому, мы знаем, что эти русские книги ныне хранятся в фондах трех учреждений: в Городской библиотеке, в Гимназии и в Историческом архиве.
    В Городской библиотеке находятся 84 книги с оттиском печати Русского Кадетского Корпуса, написанные старым шрифтом, из разных областей познаний. Большинство книг было напечатано в период между двумя мировыми войнами в Берлине, в Праге, в Париже, в Риге, и некоторые в Королевстве Югославия.
    Из периодических изданий, в Городской библиотеке в Белой Церкви, имеются три журнала: ''Современные записки'' от 5 октября 1921 года, ''Русская мысль'' из марта 1922 года и ''Русская школа за рубежом'' с 1923 по 1929 год, в общем количестве 19 томов. Журналы ''Русская мысль'' и ''Русская школа за рубежом'' выходили в Праге, а ''Современные записки'' в Париже.
    В Гимназии им. «Йована Цвиича» в Белой Церкви находится большая часть фонда Русского Кадетского Корпуса, примерно 700 изданий. Книги напечатаны старым шрифтом в период между двумя мировыми войнами в вышеупомянутых европейских городах. Некоторые из них напечатаны были в России. Самая старая из этих книг вышла в свет в 1858 году - Собрание сочинений Русских писателей Д. И. Фонвизина.
    В Историческом архиве в Белой Церкви находится «Алфавитный список первого Кадетского корпуса имени „Константина Константиновича“ с 1920 по 1944 год, Главный протокол выпускных экзаменов Русского девичьего института в Белой Церкви с 1932 по 1941 год, и Главный протокол выпускных экзаменов Мариинского дамского института в Белой Церкви с 1929 по 1932 год. В Алфавитном списке рукой внесены имена кадетов Первого кадетского корпуса, а в Протоколе выпускных экзаменов Русского девичьего института имена на выпускном экзамене с указанием названия предмета и экзаменационной оценки, а также заключением о готовности к дальнейшему образованию.4   [Даље...]

2    Анђелка Миросављев, „Библиотека Друштва руских официра“, Библиотечки билтен бр.78 (2002) : 29.
3    Анђелка Миросављев, „Стара руска периодика“, Библиотечки билтен бр.11-12 (2002) : 11.
4    Из исследования Весны Кутрички.
ПЕЧАТИ

Печати

БРК @ 2021